كارآفريني
فرصتهاي کارآفريني در اقتصاد و صنايع ايران
بررسي عوامل كليدي موفقيت در شرکت گاز ایلام است
دلايل اهميت انتشارات
کارآفرینی سازمانی Corporate Entrepreneurship
مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته
فرآيند تحليل سلسله مراتبي Analytical Hierarchy Process AHP
آموزش برنامه ای گام بندی شده برای ارشد تکنولوژی آموزشی درس دنیای گیاهان
بازاريابي و حاميان ورزشي
کارآفرینی و خلاقیت